Posts Tagged ‘egoism’

Den goda egoismen #1

03 maj 2011

Jag har under en längre tid gått och funderat på egoismen som drivkraft i livet.

Egoism är något som oftast förknippas med något negativt, något egennyttigt som görs på bekostnad på någon annan. Ofta nämns egoismen tillsammans med själviskhet, att vara självcentrad och att vara egocentrisk. Att bli beskylld för att vara egositisk skapar ofta skam hos den som blir beskylld, samtidigt som den speglar projiceringar från den som framför beskyllningen.

Samtidigt finns en annan sida av egoismen och det är ord som självbevarelse och självförverkligande. Inom psykosyntesen finns Självet som står för just ditt syfte med ditt liv.

För en tid sedan talade jag med en äldre dam som var i kris. För mig kändes det som att det var på sin plats att påminna om liknelsen från säkerhetsinstruktionen på flygplanet. ”Sätt på dig syrgasmasken först, innan du hjälper barnet bredvid dig”. Damen utbrast uppbragt att det var det mest egoistiska hon hört och skällde ut mig. Efter en stunds diskussion förstod hon att för att kunna hjälpa andra så måste hon överleva själv först. Annars kan bägge dö.

För mig blev detta samtal starten till en längre tankeprocess kring vad egoismen står för som drivkraft i livet.

Det är lätt att komma in på områden som etik och moral när egosimen diskuteras som fenomen. Är egosimen något vi fått med generna, något som vår uppväxtmiljö skapat eller är den ett resultat från vår kulturella bakgrund? Den forskning som finns stöder alla tre utgångspunkterna och ett antal olika kombinationer däremellan. Något enhetligt accepterat svar finns inte.

Jag kommer i ett antal blogginlägg spegla egoismen från ett antal olika synvinklar.

Tankarna speglar mina egna funderingar om hur egoismen kan hjälpa mig som människa att hitta mitt Själv, mitt syfte med mitt liv. Jag kommer att tillåta mig att stundtals var lite ostrukturerad och ovetenskaplig.

Min grundtes är att egoismen är nödvändig för att få ett fullvärdigt liv. Den goda egoismen.

Välkommen som åhörare på en egoismens resa!